17
CLASS
47
SPEAKERS
1
INSPECT ACTIVITIES
4
WORKSHOP
เริ่มเปิดอบรม
10 พฤศจิกายน 65 - 23 มีนาคม 66
อบรมทุกวัน พฤหัสบดี
เวลา 13.00 - 18.00 น.
หลักสูตรเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้แบบลงลึกรอบด้าน กับการทำธุรกิจ Retail
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตั้งแต่การวางแผนธุรกิจถึงการพัฒนายกระดับในแต่ละด้าน การจัดการกับปัญหาในแต่ละรูปแบบ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Retail รอบด้าน
จบได้ในหลักสูตรเดียว พร้อมกิจกรรม Work shop ที่ถูกออกแบบมาสำหรับท่าน ที่ต้องการเรียนรู้เนื้อหาในการทำธุรกิจ Retail อย่างจริงจังในแบบ 360 องศา
  • การหาแหล่งเงินทุน
  • สถาปนิกและการออกแบบ
  • การเลือกพื้นที่ (Location)
  • ระบบการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดการด้านภาษี และกฎหมาย
  • การวางแผน บริหาร และพัฒนาแรงงานในธุรกิจ
  • การสร้างมาตรฐานบริการ การวางแผนพื้นที่ การจัดการร้านค้า
BUSINESS MATCHING PROGRAM
CEO OF RETAIL DEVELOPMENT
ครบจบในหลักสูตรเดียว

ธุรกิจจะก้าวได้ไวต้องมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
CEO of Retail Development : CRD
เชื่อมโยงเครือข่ายแห่งภาคธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน
(Business Matching)

★ วิทยากรทั้งรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
มากกว่า 45 องค์กร
★ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาหลากหลายสาขา
มากกว่า 30 ท่าน
★ ผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มผู้เรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 200 ราย
★ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
มากกว่า 6 องค์กร
★ Instructor ผู้มากด้วยประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการ
มากกว่า 15 ท่าน
★ Teacher Assistant : TA
มากกว่า 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำ